Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/34/22
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2022-08-05 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2022-08-09 godz. 08:15
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2022-08-05 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Krystian Majewski (22) 27-73-023


TERMINY:
Składania ofert do: 27.06.2022 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 27.06.2022 r., godz. 11:00

UWAGA

Zamawiający informuje, że:

oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie są wiążące. Oferty wstępne nie podlegają ocenie pod katem rażąco niskiej ceny, jak również Wykonawca nie jest związany ofertą wstępną przez 30 dni od dnia otwarcia ofert wstępnych. Ponadto błędy w obliczeniu ceny nie stanowią przeszkody udziału w dalszej części postępowania pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty wstępne mają charakter wstępny, zaś oferty ostateczne składane są po negocjacjach.Warszawa 10.06.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamowieniu.pdf (657 kB)
OPiW.pdf (748 kB)
Załącznik nr 1 do OPiW - Formularz wstępnej oferty.pdf (132 kB)
Załącznik nr 2 do OPiW - Wykluczenie i spełnienia warunków.pdf (154 kB)
Załącznik nr 3 do OPiW - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).pdf (107 kB)
Załącznik nr 4 do OPiW - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (217 kB)
Załącznik nr 5 do OPiW - Oświadczenie o aktualności informacj.pdf (102 kB)
Załącznik nr 6 do OPiW - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (89 kB)
Załącznik nr 7 do OPiW - Wykaz robót budowlanych.pdf (103 kB)
Załącznik nr 8 do OPiW - Wykaz osób.pdf (142 kB)
Załącznik nr 9 do OPiW - Oświadczenie o podatkach.pdf (60 kB)
Załącznik nr 10 do OPiW - Projekt wykonawczy.zip (59425 kB)
Załącznik nr 10a do OPiW - Przedmiary robót.zip (1028 kB)
Załącznik nr 11 do OPiW - Specyfikacje (wszystkich branż).zip (2181 kB)
Załącznik nr 12 do OPiW - Projekt umowy.pdf (357 kB)Warszawa 27.06.2022 r.

Informacja z otwarcia wstępnych ofert:

Zbiorcze zestawienie wstępnych ofert.pdf (154 kB)TERMINY:
Składania ofert do: 05.08.2022 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 05.08.2022 r., godz. 11:00

Warszawa 27.06.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

SWZ.pdf (742 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf (128 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf (102 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt wykonawczy, przedmiary robót (wszystkich branż), opis przedmiotu zamówienia.zip (62178 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkich branż),.zip (2181 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf (369 kB)
UWAGA
Ofertę może złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie została odrzucona, i który brał udział w negocjacjach, a następnie po zakończeniu negocjacji został zaproszony do złożenia oferty ostatecznej.


Warszawa 05.08.2022 r.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.674.000,00 zł brutto.Informacja z otwarcia ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (190 kB)
Warszawa 09.08.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (29 kB)