Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Tryb podstawowy bez negocjacji

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/TP/Rb/67/23.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja jednofunkcyjnego węzła cieplnego wraz z doposażeniem w moduł cwu w budynku przy ulicy Grochowskiej 280 w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM2023-12-11 godz. 10:00
ZP/TP/U/68/23Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.UsługiPO OTWARCIU2023-12-04 godz. 10:00
ZP/TP/U/66/23Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 r. UsługiPO OTWARCIU2023-11-28 godz. 10:00