Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej progów unijnych - Przetarg ograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/PO/U/40/23Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w rejonie ulic Komorska Łukowska Kawcza na dz. ew. nr 163/6 z obrębu 3-05-09 w Warszawie”.UsługiPO OTWARCIU