Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Zamówienia z wolnej ręki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/Wr/U/72/23Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy polegająca na: koszeniu trawników, cięciu krzewów i żywopłotów, zakładaniu trawników, sadzeniu bylin i krzewów. Zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/92/22/NZ z dnia 17.11.2022 r.UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/Wr/Rb/71/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/41/22/NZ z dnia 09.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/23/22).UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/Wr/U/65/23konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego – zamówienie podobne nr 1 do umowy GN/PS/65/22/NZ z dnia 02.09.2022 r.UsługiPRZED OTWARCIEM