Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Poniżej 130.000,00 zł

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/M-58/23Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej Ö 0.300 m w drodze dojazdowej do ul. Rożnowskiej oraz likwidacja i budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych przy ul. Rożnowskiej 10A i Rożnowskiej 10B w Warszawie”. Roboty budowlanePO OTWARCIU2023-11-30 godz. 12:00