Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej progów unijnych - Przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/PN/U/37/24Wykonanie konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy polegająca na: pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego. UsługiPRZED OTWARCIEM2024-08-08 godz. 10:00
ZP/PN/U/44/24Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2024-2026.UsługiPRZED OTWARCIEM2024-08-06 godz. 10:00
ZP/PN/U/36/24Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.UsługiPRZED OTWARCIEM2024-07-23 godz. 10:00